Politikk

Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Innlandet
vedtatt på stiftelsesmøtet 17.11.2019
Sist revidert på årsmøtet 12.03.2023
§1 Stiftelse og grunnlag
Miljøpartiet De Grønne i Innlandet (heretter kalt MDG Innlandet) er stiftet
17.11.2019. Fylkeslaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets
prinsipprogram og vedtekter.
§2 Formål
MDG Innlandet har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i
Innlandet, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.
Fylkeslaget skal fremme lokal og regional politikk til partiets sentrale organer.
§3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet
a) Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i fylkeslagets møter og organer følger av §4 og
§5 i hovedvedtektene, med avgrensninger i §3 b)
b) Nominasjons- og fylkesårsmøtet skal være representativt og bestå av delegater valgt
av aktive lokallag. Aktive lokallag er lag som har avholdt og rapportert inn årsmøte i
inneværende eller forrige år. Antallet delegater bestemmes etter antall medlemmer i
lokallagene pr. 1. januar inneværende år og følgende fordelingsnøkkel:
Inntil 25 medlemmer: 2 delegater
26-50 medlemmer: 4 delegater
51-75 medlemmer: 6 delegater
Videre 1 ekstra delegat for hvert påbegynte 25 medlemmer.
Antall delegater for sideorganisasjoner (jf. hovedvedtektene) i fylket bestemmes etter
egne medlemslister pr. 1. januar inneværende år og følgende fordelingsnøkkel:
Inntil 50 medlemmer: 2 delegater
51-100 medlemmer: 3 delegater
Videre 1 ekstra delegat for hvert påbegynte 50 medlemmer.
Øvrige medlemmer av fylkeslaget kan delta som observatører med talerett.
c) Fylkesstyrets medlemmer har tale- og forslagsrett på fylkeslagets års- og
nominasjonsmøter. Fylkesstyrets medlemmer kan være valgt delegat fra sitt lokallag
og i kraft av dette ha stemmerett.
§4 Årsmøtet
a) Årsmøtet er fylkeslagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks
uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal
sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og
endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter seinest to uker før møtet.
b) Årsmøtet skal behandle årsmelding, regnskap, budsjett, valg og plan fram
til neste fylkestingsvalg.
c) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer
(jfr §8).
d) Årsmøtet velger en valgkomité på minst 3 medlemmer hvorav 1 leder, etter innstilling
fra styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen. Valgkomiteen
har ansvar for å innstille på valg av styre, revisor, og i år før valgår
nominasjonskomite. I år før lokalvalg skal det også innstilles på programkomite.
Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.
e) Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomité på minst 3 medlemmer hvorav
1 leder, etter innstilling fra valgkomiteen. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte
i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille
på valglister. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen,
eller delegerer dette til styret. Hver valgliste skal behandles og vedtas av et eget
nominasjonsmøte. Nominasjonsmøtet skal avholdes senest samtidig med årsmøtet i
valgår. Styret skal sende innkalling til nominasjonsmøte til medlemmene senest fire
Side 1 av 3
uker før møtet. Innkallingen skal inneholde nominasjonskomiteens innstilling til
valgliste.
f) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomité på minst 3 medlemmer hvorav
1 leder, etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å
utarbeide og innstille på lokalt valgprogram.
Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer
dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet. Styret skal sende programkomiteens
innstilling til valgprogram til medlemmene senest fire uker før årsmøtet.
g) Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av maksimalt 60 % av ett kjønn
og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert
i fylket, skal disse være representert.
h) Når forholdene krever det, kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers
varsel. Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til
ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er
nevnt i innkallingen.
§5 Styret
a) Styret i fylkeslaget er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig
overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i fylkeslaget, om ikke
annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og
regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig
arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Styret plikter å følge opp krav fra
offentlige myndigheter.
b) Styret skal bestå av minst seks medlemmer, inkludert leder og nestleder eller to
talspersoner, sekretær og kasserer. Leder/nestleder eller talspersoner skal være av
forskjellig kjønn og velges ved særskilt valg. Styret skal ha minst tre varamedlemmer
som velges i nummerert rekkefølge. Dersom sideorganisasjoner (jfr.
hovedvedtektene) er representert, så har disse ett medlem hver med vara. De valgte
medlemmene er valgt av årsmøtet og skal representere MDG i hele Innlandet.
c) Våre stortingsrepresentanter og fylkestingsrepresentantene har tale- og forslagsrett i
styret. I valgår så har toppkandidatene til fylkes- eller stortingsvalget tale- og
forslagsrett i styremøtene. Representanter og toppkandidater møter uten stemmerett
med mindre de også er ordinært styremedlem.
d) Leder/nestleder eller talspersoner velges for et år av gangen. Styremedlemmene
velges for to år av gangen, der halvparten av medlemmene er på valg hvert år.
e) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte
varamedlemmer er tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer. Ved
stemmelikhet vil styreleders stemmegivning avgjøre saken.
f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker nestleder
opp for resten av perioden. Dersom en av to talspersoner fratrer, fungerer den andre
alene ut perioden. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre
måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre
enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp,
skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.
g) Fylkeslaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.
§6 Særskilte vedtekter
a) Fylkesstyret skal gi alle lokallag i fylket fullgod og løpende informasjon om egne
vedtak og om aktiviteter fylkeslaget tar initiativ til eller deltar i.
b) Fylkesstyret skal etter beste evne bistå lokallag i fylket i deres arbeid. Lokallag har
ikke krav på økonomiske bidrag fra fylkeslaget
c) Miljøpartiet De Grønne skal sørge for at fylkesstyret til enhver tid har tilgang til
registeret over medlemmer i fylket. Fylkesstyret skal holde seg oppdatert om
medlemsutviklingen i kommunene og fylket. Fylkesstyret skal arbeide for at det blir
etablert lokallag av Miljøpartiet De Grønne i kommuner der medlemstallet gir
grunnlag for dette.
Side 2 av 3
d) Fylkesårsmøtet skal velge representanter til partiets landsmøte etter innstilling fra
valgkomite. Årsmøtet kan delegere til fylkesstyret å supplere antallet
representanter/vararepresentanter etter behov.
e) Landsstyrerepresentanter skal være fylkeslagets leder og en nestleder, med mindre
årsmøtet bestemmer noe annet. Fylkesstyret velger personlige varaer for
landsstyrerepresentantene. Lagets representanter skal være av forskjellig kjønn.
§7 Tolkning av vedtektene
Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til
partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.
§8 Endring av vedtektene
Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og
må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av
de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.
§9 Oppløsning
Fylkeslaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:
– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det
– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de
kravene som stilles til lokal-/ fylkeslag i partiets vedtekter
– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller
– at det skjer endringer i fylkesstrukturen som gjør deling av fylkeslaget eller
sammenslutning med andre naturlig.
Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler nærmeste overordnede nivå i Miljøpartiet
De Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets
midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede
laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved
manglende vedtak avgjør landsstyret
fordelingen av midler.