Vi må utruste elevene til et samfunn i endring!

Fotocredit: Adobe stock

Du kan bli hva du vil, men sørg for å velge noe lurt! Dette hører mange unge som står ovenfor valg av utdanning. Men hva er lurt i et samfunn i endring? Vi trenger både en styrket rådgivertjeneste og et tettere bånd mellom skole og næringsliv for å utruste elevene til arbeidslivet.    

21. august 2019

 

Skrevet av: Jon André Danielsen

Framtidas samfunn vil etterspørre kreative, lærelystne og motiverte arbeidstakere som forstår sammenhengene i bærekraft og  fornybarsamfunnet. 

 

Styrking av rådgivertjenesten

– Å finne ut hva de har lyst til kan være vanskelig nok, men å vite hva som er lurt er enda vanskeligere. Derfor er Miljøpartiet De Grønne opptatt av at elevene skal ha god tilgang til dyktige yrkes- og studierådgivere, sier Halvard Klevmark. Han er lektor og fylkestingsrepresentant for MDG Oppland. 

Evaluering av rådgivingstjenesten var et av de første forslagene Klevmark fremmet på fylkestinget.

– Evalueringenen var første steg i en prosess som har ført til betydelig styrking av rådgivingstjenesten i fylket og elevtjenesten som helhet. Økt tilgjengelighet, bedre kompetanse hos rådgiverne, tydeligere rollefordeling og bedre samarbeid med næringslivet, er noen av de positive ringvirkningene ut fra vårt forslag, forteller Klevmark.

 

Styrket bånd mellom skole og næringsliv

Miljøpartiet De Grønne ønsker et styrket forhold mellom skole og arbeidsliv, og mer variasjon mellom teori og praksis. Det krever nytenkning gjennom hele skoleløpet, samt tiltak rettet mot arbeidsmarkedet og næringslivet. 

– Vi kan få til mere praktiske læringsarenaer utenfor klasserommet gjennom et tettere samarbeid med lokale bedrifter og frivillige organisasjoner, sier Klevmark. 

 

Trenger praktiske ferdigheter 

Selv om det har vært en positiv utvikling de senere år, så er frafallet i videregående skole fortsatt høyt, spesielt på yrkesfag. 

Miljøpartiet De Grønne mener yrkesfagene trenger et statusløft. For å omstille Norge trenger vi både de kloke hodene og de kloke hendene som finnes på yrkesfag. 

MDG er opptatt av at ungdommer er forskjellige og lærer på ulike måter.Det kan være utfordrende å opprettholde ungdommenes motivasjon for teoretiske fag, derfor er det viktig å styrke de praktisk-estetiske fagene. Det er også viktig å  sikre at undervisningen i fellesfag på yrkesfag tilpasses de ulike yrkesretningene. 

 – Teori er ikke for alle. Å lære praktiske ferdigheter må anses som grunnleggende i skolen, og det trenger skolen mer av, uttaler Klevmark.

MDG om utdanning:

  • Skolene skal vise vei mot et grønnere, åpnere og mer inkluderende samfunn. Vi vil ha en skole der karakterer er et middel og ikke et mål. Vi ser med bekymring på den økende fremmedgjøringen overfor natur og landbruk. Fysisk aktivitet og naturopplevelser kan motvirke dette og bør derfor inngå som en fast del av skolehverdagen.
  • Miljøpartiet De Grønne ønsker et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv, og mer variasjon mellom teori og praksis. For å omstille Norge trenger vi både de kloke hodene og de kloke hendene som finnes på yrkesfag.
  • Det krever nytenkning gjennom hele skoleløpet, samt tiltak rettet mot arbeidsmarkedet og næringslivet. Mer praktiske læringsarenaer utenfor klasserommet kan etableres gjennom tettere samarbeid med lokale bedrifter.
  • I den videregående skolen er det en utfordring å opprettholde ungdommenes motivasjon for teoretiske fag. Det store frafallet fra videregående skoler kan reduseres hvis det blant annet blir enklere å ta en yrkesutdanning med vesentlig mer innslag av praksis gjennom hele skoleløpet enn i dag. Ungdommer er forskjellige og lærer best på ulike måter, og praktiske ferdigheter må anses som grunnleggende. Mer vektlegging av praktiske og kreative tilnærminger, samt tettere oppfølging av elevenes psykiske helse og sosiale miljø, kan bidra til å forhindre frafall.
  • Vi vil sikre en god skolehverdag for alle elever. Skolen skal bidra til å skape kompetente, reflekterte og aktive medborgere. Skolen må knyttes sterkere opp mot lokalsamfunnet. Framtidas samfunn vil etterspørre andre kompetanser enn de som var sentrale i industrialiseringa, vi trenger kreative, lærelystne og motiverte barn og unge som forstår sammenhengene i bærekraft og i fornybarsamfunnet.