Utslippene må ned

Transport står for 39% av de totale klimagassutslippene i Innlandet. Noe må gjøres.
– Jeg synes det galskap med den enorme utbyggingen av 4-felts motorveier som regjeringen legger opp til, sier Anlaug Seljevold. Hun representerer MDG i Fylkestinget i Oppland. 

31. august 2019

Anlaug Seljvold fra Gjøvik ønsker bedre kollektivtilbud. Gjøvik-banen og Dovrebanen bør knyttes sammen, mener hun.

 

Skrevet av: Runhild Dammen

 

Nå har regjeringen vedtatt å bygge ny firefelts E6 fram til Øyer innen 2025. Miljøpartiet De Grønne har konstant stemt mot veien i fylkesting og kommunestyrer. 

 

Økt trafikk gir økte utslipp

Innlandets samferdselspolitikk har til nå vært prega av tilrettelegging for privatbilisme. Økt trafikk gir økte utslipp av klimagasser. 

– Vi trenger et bedre og mere miljøvennlig kollektivtilbud. Det var et program på TV om økningen av drivhusgasser i atmosfæren som fikk meg til å våkne. Det fikk meg til å melde meg inn i Miljøpartiet De Grønne, for jeg følte jeg måtte gjøre noe, forteller Seljevold. 

Det finnes drivstoff som gir mindre utslipp av klimagasser, som kollektivtransporten kan gjøre seg nytte av.  – Bussruter legges jo ut på anbud, og vi har fått igjennom at det skal være mere vekting på miljø i anbudsrunder, men det er mye som må endres for å få ned utslippene, sier Seljevold. 

– Jeg tror mange tar bilen av gammel vane, men det er mange tiltak vi kan gjøre for å få flere til å ta bussen, der hvor det er et tilbud. Vi trenger for eksempel flere buss-skur, og de må stå der hvor det er værhardt. Folk liker ikke å stå lenge ute å fryse, sier Seljevold. Selv tar hun bussen vinterstid, men liker å ta el-sykkelen om sommeren. 

 

Bedre trafikksikkerhet

Fotgjengere, syklister og biler bør også kunne bevege seg mest mulig uavhengig av hverandre, spesielt utenfor byområdene. – Å skille disse tre typene trafikanter gir både økt trivsel, framkommelighet og færre ulykker, sier Seljevold. I snart fire år har hun vært en del av samferdsel- og trafikksikkerhetskomiteen for MDG i Fylkestinget i Oppland.

– Som grønn politiker har jeg nok også blitt mere miljøbevisst, og for tre år siden kjøpte jeg meg el-sykkel. Jeg har kommet meg mere ut i frisk luft og fått mere trim. Det har nok også gjort meg mere bevisst på trafikksikkerheten for syklende og gående, forteller Seljevold. 

– Greier vi å få de gående og syklende bort fra veien og over på gang- og sykkelveier er mye gjort. Spesielt viktig er dette på barnas skoleveier, men sykkelveier er jo selvfølgelig ikke helt problemfritt heller, for mange sykkelveier legges til steder hvor det er matjord og det må vi unngå, sier hun. 

Vi skal heller ikke glemme veiene helt, for ras-sikring langs fylkesveiene må vi ha. Når det kommer en stein inn takluka, da er det ikke morro lenger, sier politikeren. 

 

Mere tog

Mere av godstransporten i Innlandet må over på jernbane, for da ville veiene blitt tryggere over hele fylket. Det er mange dårlige veier og mange dårlig skodde trailere langs norske veier vinterstid, sier Seljevold. 

Og tenk om vi hadde fått tog mellom Gjøvik og Moelv, da hadde det gått an å ta tog rundt nesten hele Mjøsa, drømmer hun. Det er mange som har snakket om det, men jeg vet ikke hvorfor det ikke er blitt noe av. Nå går toget til Gjøvik og ikke lenger. 

Hadde man droppet 4-felts motorvei, kunne vi heller brukt pengene på jernbane, det hadde vært en mye mer fremtidsrettet prioritering, sier hun. 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Gå imot utbygging av firefelts motorveger
 • Arbeide for økt trafikksikkerhet, og jobbe for trygge skoleveger
 • Oppruste Gjøvikbanen og knytte den sammen med Dovrebanen
 • Arbeide for elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen
 • Økt satsing på miljøvennlige busser
 • Styrke kollektivtilbudet for alle som er avhengige av kollektivtransport
 • Gjøre det lettere å ta med sykkel på bussen, og tilrettelegge for sykkelparkering ved bussholdeplassene.
 • Legge til rette for at flest mulig reiser kan foregå på beina, med sykkel, kollektivt eller med el-bil
 • Føre en samferdselspolitikk som klart prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk
 • Øke antall bussavganger på hverdager, spesielt i rushtida
 • Gjenåpne Valdresbanen