Fotocredit: Kjetil Vangløkken

Saker fra fylkestinget på Lillehammer

Fylkestinget på Lillehammer fortsatte i dag og dette er noen av sakene som ble behandlet.

15. juni 2023

I saken “Innlandstrafikk – pris og kommunikasjonspolitikk” så ønsket MDG, Rødt, SV, PP og V å få en utredning av gratis kollektivtransport. Her er teksten i forslaget:

Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake til fylkestinget med en sak som utreder forsøksprosjekt med gratis kollektivtransport i Innlandet. Utredningen skal inneholde hvor mye billettinntekter vi har og hvor mye det koster kontroll, vedlikehold og annen drift av billettsystem.

Forslaget ble dessverre nedstemt. 11 stemmer for og 45 stemmer imot.

 

Men i saken “Status for arbeidet med klimagassreduserende tiltak i Innlandet fylkeskommune per 30.4.2023” fikk vi et viktig gjennomslag.

I denne saken (nr 46) fremmet Sindre Sørhus fra MDG et nytt punkt 3 sammen Rødt, SV, KrF og Venstre. Dette punktet lød slik: 

Administrasjonen bes i tillegg til dagens klimabudsjetter presentere en oversikt over hvilke tiltak som er nødvendige for å nå målet om 55% reduksjon i de direkte klimagassutslippene innen 2030. Oversikten skal vise utslipp og tiltak for ulike sektorer, inkludere tiltak som ligger utenfor Fylkeskommunens myndighet og effekten av tiltakene skal være tallfestet for alle år fram mot 2030.

Dette punktet ble enstemmig vedtatt. Hurra!

 

Sak 47 var “Tiltaksplaner for villrein – innspill til tiltak fra Innlandet fylkeskommune”

Alternativt innstilling fra blant annet SV ble vedtatt. Det lød:

Innlandet fylkeskommune gir følgende innspill til tiltak som fylkeskommune kan bidra med for å ivareta villrein og dens leveområder:

  1. Sikre helhetlig og langsiktig forvaltning av arealene som er viktig for villrein gjennom oppdaterte regionale villreinplaner og følge opp tiltak knyttet til villrein i Regional plan for klima, energi og miljø.
  2. Ivareta rollen som regional utviklingsaktør og samfunnsutvikler gjennom å rullere regionalt planverk, samt å sikre oppfølging, koordinering og gjennomføring av tiltak.
  3. Bistå med utviklingen av faggrunnlag og retningslinjer for næringsdrift innenfor villreinområder, særlig med fokus for at det fortsatt skal legges til rette for bruk av utmarksbeite og ivareta den mangeårige, historiske og nåtidige sameksistensen mellom villrein og jordbruk.
  4. Bidra til kanaliseringstiltak til mindre sårbare områder for villrein eller utenfor villreinområde gjennom tilrettelegging og formidling.
  5. Foreta en gjennomgang av eksisterende og ny kanaliseringstiltak i sårbare villreinområder, og vurdere hva som bør avsluttes og fjernes.
  6. Vurdering av praktisering av vinterbrøyting på veger som kan berøre villrein, samt vurdere midlertidig stenging i trekkperioder.
  7. Identifisering av installasjoner og andre inngrep som er i konflikt med villreinens levevilkår. For eksempel kan nevnes rekkverk, veier, parkeringsplasser , ferdsel som følge av allemannsretten og økt aktivitet i sårbare områder. Fremme tiltak som kan begrense denne uheldige påvirkningen.
  8. Bidra til styrket kunnskapsformidling om villrein og en aktiv kanaliseringspolitikk som styrker aktivitet og næring utenfor leveområdene til villrein.
  9. Bistå med utvikling av faggrunnlag og retningslinjer for fritidsbebyggelse.
  10. Uttak av rovdyr må være mulig når dette går på bekostning av villreinens levevilkår. Spesielt gjelder dette i kalvingstiden.

 

Johannes Wahl Gran og MDG var veldig positive til punkt 1 til 9, men ikke til punkt 10. Bare Rødt støttet oss i avstemningen om å ta vekk punkt 10. Vår begrunnelse var at rovdyr kan fylle en viktig økologisk funksjon også overfor villrein og at det er mulig å ta ut rovdyr også i dag.

 

Sak 48

Dette var saken som MDG støttet: Innlandet fylkeskommune arbeider videre for å vurdere om det, som et nasjonalt tiltak, er mulig og ønskelig i et samfunnsmessig perspektiv å la Glommalaksen som er en egen laksestamme, svømme fritt i hele Glomma opp til Os i Østerdalen.

MDG ønsker mer kunnskap, men det var et alternativt forslag som ble vedtatt: Fylkestinget mener at Innlandet fylkeskommune ikke skal ta videre initiativ for å få innført laks i Innlandets del av Glomma.