Politisk uttalelse: Bedre vern av villreinen!

Reinsdyrbilete

17. juni 2020

Bedre vern av villreinen!

Vi må redde biomangfoldet vårt! Klima- og miljøkrisa og inngrep i natur eter stadig avnaturmangfoldet nasjonalt og i resten av verden. Flere og flere arter blir enten utryddet eller er på veg til å bli utryddet.

Villreinen har internasjonal verneverdi. Verdens naturvernunion (IUCN) vedtok i september 2015 at villreinen nå må regnes som globalt truet, og at det må legges til rette for mer bærekraftig tilrettelegging av trafikk og turisme for å ivareta villreinstammene. Når villrein ikke får bevege seg over store arealer, oppstår innavlsproblematikk og belastning fra sykdommer som blant annet fotråte.

Vi må er kjenne at det er vi mennesker som er villreinens største trussel, og sikre villreinens trekkmuligheter. Det må gjøres krafttak for å beskytte villreinen og framtida for naturen i Norge.

Miljøpartiet De Grønne vil derfor:

  • at det tas større hensyn til villrein i lokal, regional og nasjonal forvaltning
  • at kunstige stengsler må fjernes og villreinens trekkmuligheter sikres
  • at lokal forvaltning utarbeider en tiltaksliste basert på faglige råd til politisk behandling
  • at lokal forvaltning plikter å rapportere konkrete vernetiltak til Miljøverndepartementet
  • ha en mer bærekraftig tilrettelegging av trafikk og turisme. All ferdsel som virker forstyrrende og skadende på villrein sitt levevis, skal begrenses til et minimum, og ferdsel med snøskuter innenfor villreinområder skal forbys.

 

Vedtatt i styremøte i MDG i Innlandet 17. Juni 2020