Politisk uttalelse: MDG Innlandet krever økt respekt for våre verneområder

(Vedtatt på fylkesstyremøte den 22.02.2021 etter å få resolusjonen oversendt fra årsmøtet.)

Lågendeltaet Naturreservat har lovens strengeste vern. I forskriftens kap. III står det følgende: ”Formålet med fredningen er å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.”

24. februar 2021

I kap. IV står det spesielt at veg ikke må bygges i reservatet. Likevel vedtok Lillehammer kommunestyre i 2018 en kommunedelplan der ny E6 og 4-felts motorvei skal gå i ny trasé gjennom reservatet. Vedtaket ble gjort i strid med vernebestemmelsene uten at dispensasjon var gitt eller søkt.

 

Nye Veier, eid av Samferdselsdepartementet, arbeider nå med reguleringsplan for delstrekningen gjennom reservatet. Denne legges ut på høring i løpet av våren 2021. Søknad om dispensasjon blir først sendt etter høringen.

 

MDG Innlandet ser meget alvorlig på saken. I en tilsvarende sak ved Hamar ble ny E6 utvidet gjennom Åkersvika naturreservat. Det viser seg gang på gang at naturen har liten beskyttelse når vegsaker vinner fram. Med hvilken respekt vedtar politikerne motorvei gjennom vernet område? MDG Innlandet savner en prinsippdebatt om naturreservaters status i vegsaker. Årets valgkamp gir god anledning til en slik debatt.

 

Derfor vil MDG Innlandet:

  • prioritere og jobbe for at ny E6 trasé gjennom Lågendeltaet naturreservat blir stoppet.