Fotocredit: Kjetil Vangløkken

Fylkesting på Gjøvik

Mange saker blir diskutert på fylkestinget som er samlet på Gjøvik i disse dager. Etter en interpellasjon fra Mai Bakken (SV) med et ønske om en regional plan for fritidsbustader for Innlandet, så hadde vår representant Sindre Sørhus fra Tynset følgende innlegg i dag:

Fylkesordfører.

Jeg vil starte med å berømme initiativet fra Bakken. WWF kom nettopp ut med en ny, omfattende living planet-rapport som viser at verdens dyrebestander i snitt har sunket med 69% mellom 1970 og 2018. FNs naturpanel viser samme negative utvikling. Det er ekstremt dramatisk og selv om nedgangen er størst på andre kontinenter, er vi ikke forskånet for tap av natur og dyreliv i Norge. Arealendringer er en av de største truslene.

Det trengs derfor en helhetlig oversikt over hvor mye areal planlagte og eksisterende fritidsboliger i Innlandet beslaglegger og vi må sikre at vi skjermer sårbare områder. Jeg tror vi vil bli overrasket over omfanget.

 

I min kommune Tynset jobber vi nå med ny arealplan. Da vedtok vi først hvor mange hyttetomter vi mente det var behov for (behov som i etterspørsel etter). Jeg syntes tallet var veldig høyt. Likevel oppsto utfordringen når vi så telte opp antall ledige hyttetomter per i dag og fant at vi allerede har langt flere ledige tomter enn hva kommunestyret selv anslo var behovet. Samtidig hadde vi en hel drøss innspill fra grunneiere som ville etablere nye hyttefelt på sine eiendommer. Flere på områder der det definitivt ikke bør åpnes for utbygging. Så får vi se om kommunestyret er tøffe nok til å holde seg til sine egne begrensninger eller om det insisterer på å være en såkalt “ja”-kommune. En mulighet til å se det samlede tilbudet og den samlede belastningen også utover egen kommune ville hjulpet arbeidet.

En slik eventuell regional plan kan derfor ikke bli en ren samling av kommunenes reguleringsplaner, men si noe om hvor man bør være særlig restriktive og stadfeste noen prinsipper og overordna føringer. Også når det går på tvers av kommuner og grunneieres interesser. Slike føringer må sikte på å sikre at ikke sårbar natur bygges ned og at det tas hensyn til villrein og annet vilt og friluftsinteresser.

I MDG mener vi videre hytteutbygging bør foregå gjennom fortetting av eksisterende hyttefelt. En gang må vi slutte å bygge ned nye naturområder! Mye tyder på at det punktet er passert for en stund siden. Vi må derfor diskutere behovet for harde utbyggingsgrenser og mulighet for fortetting samtidig som vi kartlegger hvilke områder som må særlig skjermes fra hytteutbygging. Standardheving og satsing på høystandardshytter vil også påvirke energibruk, klimautslipp, behov for andre infrastrukturtiltak og omfanget av bruken.

Prinsippene bør inn i regional plan for klima, energi og miljø. Hvis man ikke går for å utarbeide en regional plan for hyttebygging er det i hvert fall viktig at arbeid med føringer for hyttebygging gjøres i forbindelse med den regionale planen for klima, energi og miljø. 

 

19. oktober 2022