Det må bli lettere å komme seg frem

Vi vil jobbe for et mer inkluderende samfunn. Det betyr blant annet at din funksjonsevne ikke skal være til hinder for din frihet og dine muligheter.

14. august 2019

Skrevet av: Lars Giæver

Det offentlige rom skal være for alle våre innbyggere, men er det ikke. Høye fortauskanter og trapper er åpenbare hindre for mange bevegelseshemmede, mens andre hindre, som fravær av kontraster og taktil merking, er vanskelige for dem som ser dårlig. 

Bredere medvirkning

Samfunnsskapte barrierer kan være vanskelig å se når de ikke er til hinder for en selv. Derfor er det viktig at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne blir involvert mer i det politiske arbeidet enn i dag, og at kommunen er i tett samarbeid med organisasjoner som kjemper for at alle borgere skal ha like muligheter.

BPA-ordningen

Noen ting burde også være opplagt, som at BPA-ordning, brukerstyrt/borgerstryrt personlig assistanse, skal gi alle borgere den assistansen de trenger for å leve frie og selvstendige liv. Retten til å bo hvor og med hvem man vil, og retten til å ikke bli utsatt for unødvendig tvangsbruk, er andre.

Miljøpartiet De Grønne har kjempet for at staten skal ta større ansvar for at BPA blir et reelt likestillingsverktøy uavhengig av bostedsadresse og alder. Vi har også jobbet for at FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD) blir en del av norsk lov på lik linje med barne- og kvinnekonvensjonen.

Videreføre trainee-ordningen

I nye Innlandet fylke vil vi videreføre trainee-ordningen som ble startet i Oppland, og jobbe for lignende ordninger i kommunene. Dette kan sørge for verdifull erfaring for både arbeidstakere og næringsliv, redusere fordommer og føre til at flere kommer inn på arbeidsmarkedet.

MDG Lillehammer skal jobbe for at ingen blir funksjonshemmet i møte med samfunnet, og fortsette arbeidet for universell utforming av både tjenester og fysiske omgivelser slik at også de av oss med funksjonsnedsettelser får oppfylt sin rett til å delta i samfunnet.

CRPD

  • Convention on the Rights of Persons with Disabilities, FN-konvensjon for funksjonshemmedes menneskerettigheter Ble vedtatt i FN i 2007 og ratifisert i Norge i 2013. Norge rapporterte for første gang til FN om arbeidet med konvensjonen i mars 2019. Mens FN anerkjente de gode velferdsordningene for funksjonshemmede, ble det rettet skarp kritikk blant annet for statens manglende vilje til å inkorporere CRPD i norsk lovverk. Norge mottok også kritikk for at funksjonshemmede blir sett på som en gruppe som trenger omsorg, og ikke som borgere med rettigheter og plikter. Lovverk om vergemål, tvang og makt var også områder der Norge sterkt ble oppfordret til å finne andre løsninger.

BPA

  • BPA står for brukerstyrt/borgerstryrt personlig assistanse. BPA gir mange personer med assistansebehov mulighet til å leve frie og selvstendige liv, ved at de selv administrerer assistansen de trenger i hverdagen. I Norge ble BPA rettighetsfestet for noen grupper funksjonshemmede i 2015. 80 % av skoler i Norge mangler tilstrekkelig universell utforming. MDG mener det er feil at BPA-ordning anses som en helse- og omsorgstjeneste da det etter intensjonen skal være et likestillings- og frihetsverktøy.