Møteregler for årsmøtet 2020

Dette er forslag til møteregler. Møtereglene vedtas av årsmøtet.

Generelt

§ 1. Formalia

Disse møtereglene regulerer årsmøtet til MDG i Innlandet. Møtereglene er underlagt vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom møtereglene og vedtektene, er vedtektene styrende.

Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene kan endres med 2/3 flertall.

§ 2. Opptreden på møtet

Møtedeltagerne skal opptre med respekt for hverandre og møtet, på en måte som best mulig bidrar til at møtet fatter avgjørelser på en saklig og korrekt måte.

Utilbørlig påvirkning av salen skal påtales av ordstyrer.

Saksgang og konstituering

§ 3. Møtekonstituering

Møtet velger ordstyrere og referenter etter innstilling fra styret. Deretter behandles godkjenning av innkalling, forretningsorden og dagsorden. Etter dette følges møtets dagsorden.

Forslag til endringer til sakslisten bekjentgjøres ved møtets start. Det fattes ikke vedtak i eventueltsaker.

§ 4. Møteledelse

Ordstyrerne kan foreslå tilpassinger til dagsorden, møtereglene, taletid, voteringsorden o.l. for å sikre en forsvarlig demokratisk behandling av årsmøtets saker.

Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales av ordstyrerne, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren beordres ned fra talerstolen.

§ 5. Referat

Det skal føres referat fra møtet. Referent velges ved møtets start. Referatet skal sendes fylkeslagets medlemmer og partikontoret nasjonalt. Referatet skal inneholde hvilke saker som blir behandlet, alle forslag og alle voteringer.

Merknader til protokollen må leveres i løpet av møtet.

Debatter

§ 6. Saksinnledninger

Til hver sak gis det anledning til en innledning fra saksforbereder på inntil 10 minutter. Etter innledning åpnes det for oppklarende spørsmål.

§ 7. Innlegg

Taletid på innlegg er 3 minutter. Det åpnes for to replikker per innlegg, i tillegg til svarreplikk. Replikken skal brukes til å ytre uenighet med momenter presentert i innlegget. Taletid på replikk og svarreplikk er 1 min. Ordstyrer kan foreslå å redusere og utvide taletiden.

Ordstyrer skal prioritere førstegangstalende og kan endre rekkefølgen på talelisten for å skape en bedre kjønnsbalanse.

§ 8. Strek og strykning av taleliste

Ordstyrer kan foreslå å sette strek for debatten. Strek kan åpnes med 2/3 flertall.

§ 9. Voteringsorden, møteregler, dagsorden, saksopplysninger, oppklarende spørsmål

Representantene kan be om ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning og oppklarende spørsmål. Representanten bes da om å komme til ordstyrerbordet for å legge fram sin sak.

Representanter får ikke ordet til voteringsorden, møtereglene, dagsorden, saksopplysning eller oppklarende spørsmål for å fremme et forslag.

§ 10. Forslagenes utforming

Forslag til vedtak skal leveres skriftlig før strek settes i den aktuelle debatten, og skal fremmes fra talerstolen. Ordstyrer skal søke å gjennomgå liste over innkomne forslag når strek settes. Forslagsstiller skal underskrive forslaget med navn og verv.

§ 11. Avstemninger

Under avstemninger holdes dørene lukket. Ingen kan forlate eller komme inn i salen før stemmegivningen er avsluttet. Et forslag vedtas med alminnelig flertall.

Dersom minst én representant krever det, skal avstemningen foregå skriftlig. Ved skriftlig votering følges følgende rutine:

a. Det deles ut stemmesedler til hver representant som så fylles ut og samles inn. Opptellingen gjøres av et tellekorps som velges av årsmøtet.

b. Dersom et forslag har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og blanke stemmer, vedtas forslaget.

c. Dersom det ikke finnes et forslag som har mer enn halvparten av stemmene, tas forslaget med færrest stemmer ut av voteringen, og man fortsetter fra steg a.

Ved stemmelikhet gjentas avstemningen. Ved fortsatt stemmelikhet åpnes debatten om saken for ett innlegg for og ett innlegg imot før ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet utsettes saken til neste møte. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres dette ved loddtrekning.

§ 12. Valg

Til verv hvor det kun skal velges én person, følges følgende rutine:

 1. Den innstillende komiteen holder en generell redegjørelse for sitt arbeid og innstilling.
 2. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater.
  Dersom det gjør det:

  1. Den innstillende komiteen redegjør for sin innstilling av kandidaten på inntil to minutter.
  2. Forslagsstiller for øvrige kandidater holder en redegjørelse for sin kandidat på inntil to minutter.
  3. Hver kandidat holder valgtale på inntil tre minutter.
  4. Det gis anledning til en støttetaler som får inntil to minutter.
 3. Dersom det finnes flere kandidater, eller dersom noen krever det, skal det avholdes skriftlig valg. Følgende rutiner gjelder i skriftlig valg:
  1. Det deles ut stemmesedler til hver representant som så fylles ut og samles inn. Opptellingen gjøres av tellekorpset. En representant for hver av kandidatene kan overvåke opptellingen.
  2. Dersom en kandidat har fått mer enn halvparten av stemmene, utenom forkastede og blanke stemmer, er den valgt.
  3. Dersom det ikke finnes en som har mer enn halvparten av stemmene, tas kandidaten med færrest stemmer ut av valget, og man fortsetter fra steg 3a-d.
  4. Dersom det oppstår stemmelikhet, avholdes det nytt valg. Ved fortsatt stemmelikhet trekkes det lodd.
 4. Dersom det ikke finnes andre kandidater eller kreves skriftlig votering, er den innstilte valgt ved akklamasjon.