Møteordliste

Språket som blir brukt i organisasjons- og møtesammenheng, er ofte vanskelig å forstå. Her har du en møteordliste som kan hjelpe deg underveis.

Avstemming/votering Å stemme.

Akklamasjon (fra latin tilrop) er en markant ytring av enighet, eller bifall, oftest i form av håndklapping og applaus. Ved bruk av akklamasjon i organisasjoner i forbindelse med valg eller avstemmelser kreves ikke stemmesedler.

Budsjett En økonomisk plan over hvor mye penger en forventer å få og hvor mye penger en forventer å bruke i løpet av et år.

Dagsorden En tidsplan eller agenda for dagen. Der står det når vi har tenkt å behandle de forskjellige sakene og hvor mye tid som er satt av til hver sak.

Delegat En deltaker på møtet som har stemmerett, forslagsrett og talerett. Kan også bety utsendelse. Observatør er en som deltar på møtet, men som ikke har de samme rettighetene. Vi har pleid å gi tale- og forslagsrett til observatører i De Grønne, men ikke stemmerett.

Delegere Å gi en ansvaret for en oppgave videre til en annen.

Dissens Å ta avstand eller reservere seg mot noe for å markere uenighet.

Endringsforslag Noe du kan avgi dersom du ønsker å endre et allerede eksisterende forslag. Det kan som regel gjøres i løpet av møtet. Bruk skjema.

Enstemmig Betyr at alle stemmeberettigede var enige, altså 100% flertall.

Eventuelt Saker som ikke er meldt opp på dagsorden i tide, kan meldes opp på eventuelt. Som regel kan ikke vedtak fattes i eventueltsaker.

Forretningsorden Regler for møtet.

Fremme forslag Forslag fremmes av vedkommende representant og leveres skriftlig til ordstyrer. Bruk skjema. Alle skriftlige forslag som ikke blir trukket tilbake under ordskiftet, er til behandling under voteringen. En representant som har framsatt et forslag, kan trekke det tilbake før man kommer til votering.

Heve møtet Avslutte møtet.

Høring Mulighet for å uttale seg angående en sak/rapport.

Innkalling Formell invitasjon til møte.

Innlegg Å tegne seg til innlegg er den vanligste måten å få ordet på. Det gjøres ved å rekke opp delegatskiltet i været.

Innstilling Anbefaling, nominere, forslag til vedtak.

Kandidat En person som stiller til et valg eller som søker på en stilling.

Komité En gruppe personer som er valgt ut til å behandle en bestemt sak.

Konstituere seg Fordele oppgaver.

Landsmøte (LM) MDGs høyest besluttende nasjonale organ.

Landsstyremøtet (LS) MDGs øverste organ mellom landsmøtene. Avholdes tre eller fire ganger i året. I LS er det to representanter fra hvert fylkeslag. I tillegg består Landsstyret av talspersonene, partisekretær, sentralstyret og delegater fra Grønne Studenter, Grønt Kvinnenettverk og Grønn Ungdom.

Legge fram (en sak) Presentere innholdet i en sak.

Lukket møte Et møte som er unndratt offentligheten.

Mandat Lov/tillit til å gjøre.

Mindretall Ikke flertall.

Motforslag Et forslag som er motstridene et annet forslag.

Møtet er hevet Møtet er slutt.

Nestleder Leder nummer to, eller leders stedfortreder.

Ordstyrer Leder møtet og gir ordet til deltakere som har tegnet seg.

Orientering Til informasjon.

Plenum En sak som føres i plenum, føres for hele møteforsamlingen, i påhør av alle. På talerstolen snakker du i plenum.

Protokollunderskriver En som godkjenner og signerer referatet når det er ferdig referert. På årsmøter og landsmøter har vi to til å underskrive protokoll.

Referat Møtets notater eller protokoll. Personene som skriver referatet er referent.

Replikk Den gis straks etter en talers innlegg og før neste taler på talerlisten. Den som ønsker replikk, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg. En replikk skal være meget kort og et direkte tilsvar på talerens innlegg. Helst et spørsmål for å få oppklaring i noe forrige taler sa.

Resolusjon En felles uttalelse fra møtet. Uttalelsen kan være i form av en pressemelding til media eller et signal fra møtet til styret om at dette temaet skal det jobbes med framover.

Saksliste For det enkelte møtet er det normalt satt opp en oversikt over hvilke saker som skal behandles i kollegiet. Denne oversikten kalles sakliste, saksliste, dagsorden eller agenda, og den skal framgå av møteinnkallingen.

Saksbehandler En person som har i oppgave å sette seg inn i en sak og komme med forslag til vedtak eller svar.

Sakspapirer Møtepapir til en sak.

Saksopplysning En opplysning som fremmes av nødvendighet, for at debatten skal omhandle fakta.

Strek i debatten Betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og ingen flere kan inntegnes på talerlisten.

Styre Gruppe mennesker som er valgt til å styre en organisasjon eller en del av en organisasjon.

Talerett Personer med talerett har lov å tale på møtet.

Tegne seg til talelisten Inntegning, du må tegne det til talerlisten, for å be om ordet når du skal si noe. Det vanlige er at når møtelederen har gitt ordet fritt, tilkjennegir man at man ønsker ordet ved å rekke en hånd i været og holde den der til møtelederen har registrert hvem som ønsker ordet. Møtelederen setter opp talerliste med talerne i den rekkefølge som møtelederen registrerer dem. Møtelederen gir ordet til den enkelte på talerlisten.

Tellekorps Personer som har i oppgave å telle stemmer.

Tillitsverv Arbeid eller verv noen har fordi andre har valgt dem til tillitsperson.

Til orientering Til informasjon.

Valgkomité Et utvalg som foreslår kandidater til de vervene som skal velges.

Vara Erstatning, et varamedlem/representant inntrer når ordinært medlem/representant frafaller.

Vedta Bestemme noe, ta en avgjørelse.

Vedtaksfør Betyr at man fyller kravene til å gjøre gyldige vedtak eller at man er beslutningsdyktig.

Vedtekter Organisasjonens grunnlov og overstyrer alle andre dokumenter og personer i organisasjonen. Vedtekter trenger 2⁄3 flertall for å endres.

Votering Votere = stemme, avgi stemme. Når en sak er utdebattert, går man til votering. Før det skjer endelig votering, kan det foretas prøvevotering for å sondere stemningen og/eller få markert de primære standpunkter.

Voteringsorden Regler for hvordan en votering skal foretas.

Årsmelding I en årsmelding eller årsberetning fremgår det hva som er gjort og hvilken aktivitet som er gjennomført i løpet av året.

Årsplan En plan som forteller hva som skal gjøres i løpet av året.