Fotocredit: Marit Rolstad

Enighet om budsjett

På torsdag 15.desember ble fylkesbudsjettet vedtatt etter forslag fra Ap, SV, MDG, KrF, V og Pp.

Sammen sørger de for at kollektivtilbudet opprettholdes, at samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fortsatt får støtte og at satsingen på fylkeskommunale lærlinger videreføres. Det er også enighet om at Teater i Fjellregionen og Teater i Glåmdal reddes.
– Vi har fått massive tilbakemeldinger om at teatertilbudene i Nord-Østerdal og Kongsvingerregionen er viktig for mangfold og livskvalitet. Det er derfor veldig gledelig at vi har klart å finne rom i vårt felles forslag til å redde disse tilbudene. Dette viser at de samarbeidende partiene vil bygge videre på viktige kvaliteter som vi allerede har i Innlandet, i tillegg til å utvikle nye. Balansen mellom sentrum og periferi skal ivaretas og styrkes, forteller de seks samarbeidende partiene.
Gjennomslag for alle partier
Det felles forslaget til budsjett for 2023 behandles på Fylkesutvalget på Lillehammer på tirsdag, og legges fram for endelig vedtak på fylkestinget i desember.
Alle de seks partiene har fått gjennomslag de er fornøyde med i sitt felles budsjettet.
Arbeiderpartiets Hans Kristian Enge takker for konstruktive og gode forhandlinger om budsjettet som skal sette preg på Innlandet fylkeskommune.
– Jeg er veldig fornøyd med å ha landet en bred enighet om budsjettet. Med dette budsjettet legger vi et godt grunnlag for Innlandet gjennom å blant annet opprettholde dagens nivå på kollektivtilbudet. Tilrettelegging av et godt og fremtidsrettet kollektivtilbud er en av de viktigste oppgavene til fylkeskommunen, og kollektivtilbudet er en viktig nøkkel for integrering og inkludering i arbeidslivet, sier han.
Sosialistisk Venstrepartis Bjørnar Tollan Jordet er veldig fornøyd med at den forventede innsparingen på skolestruktur er tatt ut:
– Nå tar vi utgangspunkt i hva som er best for elevene når vi gjennomgår skole- og tilbudsstrukturen, ikke bare hva som gir mest innsparinger. Gjennom samarbeidet sikrer vi også en økning på 70 millioner til kollektivtransport i Innlandet. Dette sikrer viktige rutetilbud og legger grunnlaget for at flere kan velge kollektivt i fylket vårt.
Johannes Christian Wahl Gran fra Miljøpartiet De Grønne er glad for enigheten om viktige temaer:
– For oss i MDG er dette et godt steg i riktig retning med tanke på offentlig sektor sin rolle i det grønne skiftet og i mulighetsrommet vårt for å tilrettelegge for innovering innenfor særlig klima-, kultur og miljøfeltet. Vi har med glede og begeistring bidratt til å både sikre en videreføring og utvikling av fylkets busstilbud, samtidig som vi redder noen helt sentrale disponeringer som fylkesadministrasjonen ønsket å slutte med. Dette er vi trygge på at kommer godt med i dyrtiden.
Kristelig Folkepartis Jytte Sonne er glad for å kunne være med på samarbeidet, og mener de har fått en god profil på budsjettet.
– Spesielt er vi glade for å ikke redusere antall fylkeskommunale lærlinger, da dette er helt i tråd med det vi sier om at det offentlige må ta sin del av ansvaret med å skaffe lærlingplasser. Kulturen, med museer og teatre, har vi også prioritert, samt at vi fikk med tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Og så er satsing på kollektivtrafikken selvsagt viktig for å få utslippene ned, spesielt i tettbygde strøk, mener hun.
Erik Ringnes fra Venstre peker på flere temaer han er glad for å ha fått gjennomslag for, og trekker spesielt fram ett tema:
– Jeg er særlig fornøyd med at det skal utredes et mulig klyngesamarbeid mellom Løken i Valdres, Hjerleid vgs i  Nord-Gudbrandsdal og Storsteigen vgs i Nord-Østerdal med tanke på rekruttering av spesielle fagfolk som kan vare på våre mange freda og verneverdige gamle bygningene i fjellregionen, samt bidra til et klimatilpasset fjellandbruk i et stadig villere og våtere klima.
Pensjonistpartiets Helge Thomassen er også godt fornøyd med prosessen som har ført fram til enigheten.
– Alle partiene har blitt sett og hørt i prosessen, så vi sammen kan legge fram et budsjett med en helt annen profil enn det fylkeskommunedirektøren foreslo. Vårt budsjett styrker distriktsprofilen, og styrker det regionale samarbeidet ved å opprettholde støtten til regionrådet. Jeg er spesielt fornøyd med at de de frivillige organisasjonene og pensjonistforeningene ivaretas, og at de små gruppene blir synliggjort, avslutter Thomassen.
Mer informasjon
Mer informasjon om budsjettet og økonomiplanen kan lastes ned på Innlandet fylkeskommunes nettside: innlandetfylke.no.
Budsjettet vedtas på møte i fylkestinget 13.–15. desember.

Kontaktinformasjon
Hans Kristian Enge, Arbeiderpartiet
Tlf: 415 60 280
Bjørnar Tollan Jordet, SV – Sosialistisk Venstreparti
Tlf: 918 27 380
Johannes Christian Wahl Gran, Miljøpartiet De Grønne
Tlf: 984 02 344
Jytte Sonne, Kristelig Folkeparti
Tlf: 986 48 420
Erik Ringnes, Venstre
Tlf: 918 08 486
Helge Thomassen, Pensjonistpartiet
Tlf: 990 96 511

Endringsoversikt
Tall i tusen kroner.
2023 2024 2025 2026
Kompetanse
Videreføre ordningen med gratis skolefrokost 1 000 1 000 1 000 1 000
Ungt Entreprenørskap 200 200 200 200
Skole- og tilbudsstruktur 0 15 000 35 000 35 000
Voksenopplæring 3 300 3 300 3 300 3 300
Spesialundervisning 2 600 2 100 1 600 1 100
Voksenopplæringsforbundet 500 970 970 970
Sum kompetanse 7 600 22 570 42 070 41 570

Kultur
Videreføre Teater i Glåmdalen og TTRAFO (Teater i Fjellregionen)
0
3 200
3 200
3 200
Tilskuddsordninger kunst og kultur 1 000 1 000 1 000 1 000
Store arrangementer 2 000 2 000 2 000 2 000
Støtte Bob og akebane 1 000 1 000 1 000 1 000
DKS/egenproduksjon 500 500 500 500
Museene 500 500 500 500
Tilskudd fylkesomspennende pensjonistforeninger 70 70 70 70
Tilsk. For. mennesker med nedsatt funksjonsevne 1 220 1 220 1 220 1 220
Sum kultur 6 290 9 490 9 490 9 490

Næringsutvikling og int. samarbeid
Ungt Entreprenørskap 400 900 900 900
Sum næringsutvikling og int. samarbeid 400 900 900 900

Kollektivtransport
Kollektivtransport 70 000 70 000 70 000 70 000
Sum kollektivtransport 70 000 70 000 70 000 70 000

Samfunn, plan og miljø
Klimasmart Fjellregion 1 000 0 0 0
Tilskudd samfunnsnyttige og humanitære org. 500 500 500 500
Regionråd/partnerskapsavtaler 0 9 500 9 500 9 500
Sum samfunn, plan og miljø 1 500 10 000 10 000 10 000

Adm. og fellestjenester
Reduksjon i fylkeskommunale lærlinger 2 000 5 000 5 000 5 000
Fristille folkehøyskoler, overgangsprosess til aug. 2024 150 150 0 0
Sum adm. og fellestjenester 2 150 5 150 5 000 5 000