Bli en insektsvenn

Det har kommet mye ny informasjon om at insektene sliter og at det er færre insekter nå enn før. Insekter er svært viktige for naturen og mennesker, for uten insektene vil prosesser og funksjoner i naturen bryte sammen. Derfor trenger insektene din hjelp. 

14. august 2019

Skrevet av: Hege Sjølie

Mange har et avmålt forhold til insekter og tenker først og fremst på irriterende mygg og edderkopper som kravler når de hører insekter. Men ikke bare er disse dyra svært viktige i naturen, mygg og edderkopper er sammen med humler, bier, maur, sommerfugler og biller del av en kjempestor og spennende dyregruppe. Gruppa er stor, bare i Norge er det minst 17000 arter insekter, og de er veldig forskjellige. Noen er planteetere, andre er rovdyr og mange hjelper til med pollinering av planter eller å bryte ned dødt materiale. 

Insekter er overalt og jorda er totalt avhengig av insekter for at naturen skal overleve. Selv om insektene er mange, har det vært en nedgang i antall arter, særlig pollinerende insekter. Bare i Norge har 87 arter av vepser, biller og sommerfugler dødd ut og mange er truet (artsdatabanken). Derfor trenger insektene hjelp.

 

For deg med balkongkasse

Insekter er overalt, også i byer og tettsteder. Hvis du har en balkong eller terrasse, vil et humlehotell eller flere være innafor. Humlehotell vil etterligne død ved, stubber og slikt som humler og bier vanligvis trenger og bruker ute i naturen. Her vil de lage reir, legge egg og trives. 

De pollinerende insektene samler pollen og nektar fra blomster, så det vil være gunstig å ha blomster i balkongkassen og krukker som er insektsvennlige. Det betyr planter som humler og bier liker å samle pollen og nektar i fra. Plant gjerne planter med mye nektar og sørg for at du har planter som blomstrer til forskjellig tid slik at balkongen har blomstring fra vår til høst.

 

For deg med hage

Her kan du virkelig legge til rette for insektene. Insekter trives best i hager med stor variasjon, så her har du flere muligheter. Du kan satse på å ha en litt «uryddig» hage med villnispreg, la det gro litt til og gjerne en steinrøys/gjerde som vil fungere som et humlehotell. Blomsterenger er svært insektsvennlige med sin variasjon av planter. Eller du kan satse på å ha en velstelt, men variert hage med stor variasjon i blomster, mange bed og ulike soner og blomstring fra vår til høst. 

Hageselskapet har en lang liste med humlevennlige planter man kan plante, og de har også markert hvilke av disse som er svartelistet og som man bør unngå å bruke. Det er lurt, for man vil ikke være med på å spre fremmede arter selv om man er humlevenn. 

Det er også viktig å ikke bruke sprøytemidler hvis du vil være en insektsvenn! Sprøytemidler tar knekken på både uønskede og ønskede insekter.

 

For deg med åker og eng

Kulturlandskapet er et viktig leveområde for mange insekter. Her er det som i hagen viktig med noen «ustelte» områder og variasjon. Store områder med monokultur er ikke gunstig for insekter, men åkerholmer, grøftekanter, kratt og varierte nyttevekster i mindre oppdelte områder er bedre. Kratt med busker og trær som selje er bra for både fugler og insekter. 

Nå kan man også få tilskudd fra fylkesmannen til å så striper med pollinatorvennlige planter langs åkeren sin. Egne frøblandinger som egner seg til dette er å få kjøpt.

MDG vil verne om naturen og insektene ved å:

  • Støtte lokale tiltak for å styrke livsvilkårene til rødlistede arter
  • Støtte lokale tiltak for å styrke pollinerende insekters livsvilkår med stedegne planter og nedbrytbare insekthotell
  • Verne myrområder mot utbygging og drenering
  • Oppfordre til bærekraftig bruk av naturen og artsmangfoldet i opplæring og turisme
  • Stimulere kommunene til å bevare, videreutvikle og planlegge sammenhengende grønnstrukturer for rekreasjon, biologisk mangfold, og håndtering av overvann
  • Støtte kartlegging og indeksering av naturverdier
  • Arbeide for at innsjøer og vassdrag i fylket har god vannkvalitet og økologisk tilstand